Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2019 ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Τα 37 συνοπτικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν με  Έλληνα φορέα ως συντονιστή ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

Θεματική προτεραιότητα Αριθμός συνοπτικών υπομνημάτων
Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 15
Φύση και Βιοποικιλότητα 9
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 13


Τα παραπάνω συνοπτικά υπομνήματα έχουν υποβληθεί από 32 ελληνικούς φορείς:

Είδος φορέα

Αριθμός

Ποσοστό

Πανεπιστήμιο

14

38%

Ιδιωτική εταιρεία

11

30%

Ερευνητικός φορέας

8

22%

Περιφερειακή/Τοπική αυτοδιοίκηση

2

5%

ΜΚΟ

1

3%

Δημόσιος φορέας

1

3%

 

 

Τα συνοπτικά υπομνήματα έχουν αιτηθεί συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 81,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 45,6 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 52 συνοπτικά υπομνήματα με συντονιστή δικαιούχο από άλλες χώρες στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες εταίροι (32 στο Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, 9 στη Φύση και Βιοποικιλότητα και 11 στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση).