Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8  -  C L I M' F O O T

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L e s s e r  K e s t r e l

Μ Α Ι Ο Σ  2 0 1 8  -  L I F E  Natura2000  V a l u e  C r e t e

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - o L I V E  C L I M A

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  A M M O S

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  I N D E X - A I R

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  J U N E X

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7  -  L I F E  C H A R M

Νοέμβριος 2017 - LIFE+ AdaptFor