Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Οδηγός Καλών Πρακτικών και Αποτελεσμάτων Έργων LIFE

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η Greek LIFE Task Force προετοίμασε τον παρόντα οδηγό καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων έργων LIFE. Για την ανάπτυξη του οδηγού χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα και καλές πρακτικές από συνολικά 16 βραβευμένα ως Best of the best και ως Best έργα. Ο οδηγός αποτελείται από το πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε από τους δικαιούχους των έργων και στοχεύει στη σύνοψη των βέλτιστων σημείων κάθε έργου. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές από δυνητικούς δικαιούχους των έργων LIFE, από φορείς τρεχόντων έργων αλλά και από αρμόδιες αρχές και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Οι καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τα έργα LIFE σχετίζονται με την ευδιάκριτη επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, την πρακτική διάχυσης πληροφοριών προς το ευρύ κοινό και ενθάρρυνσης αλλαγών συμπεριφοράς, τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής (δημόσιων/ιδιωτικών) εμπλεκόμενων φορέων, την εφαρμογή του σχεδίου αναπαραγωγής/μεταφοράς, την επίτευξη υψηλού βαθμού καινοτομίας, την υλοποίηση και την επιβολή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης, τη βιωσιμότητα του έργου
(δυνατότητα συνέχισης του συνόλου ή μέρους των δράσεών του μετά την υλοποίηση του έργου) σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, την εξασφάλιση της οικονομικής απόδοσης των πόρων που απαιτήθηκαν, την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, την άμεση ή μακροπρόθεσμη βελτίωση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, την διακρατικότητα, καθώς και την ομάδα στόχος.