Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι επιχορηγήσεις δράσης στο πλαίσιο του LIFE 2014-2020 μπορούν να χρηματοδοτήσουν:  παραδοσιακά έργα (πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης), ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού, προπαρασκευαστικά έργα και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

Τα ολοκληρωμένα έργα (Integrated Projects), στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αποτελούν μεγάλο κομμάτι του LIFE, είναι μεγαλύτερης κλίμακας από τα παραδοσιακά έργα LIFE, καλύπτουν ευρύτερους στόχους και απαιτούν πολύ καλή συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και καλή συνεργασία υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αφορούν μεγάλων διαστάσεων έργα για το περιβάλλον και το κλίμα, σε μεγάλη κλίμακα (περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίμακα), με τρόπο ώστε να υλοποιείται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, ένα μεγάλο διαχειριστικό σχέδιο ή μία ολόκληρη στρατηγική. Πρωτίστως, εστιάζουν στο φυσικό περιβάλλον (περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 αλλά και στους τομείς ύδατος, αποβλήτων, αέρα και κλίματος (μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή και μετρίαση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών). Το LIFE μπορεί να χρηματοδοτεί σε μέγιστο ποσοστό 60% ορισμένες μόνο από τις δράσεις (τις επιλέξιμες στο LIFE), ενώ οι υπόλοιπες, οι συμπληρωματικές του κοινού στόχου δράσεις, θα χρηματοδοτούνται από μία τουλάχιστον άλλη πηγή (ή από περισσότερες). Σε κάθε ολοκληρωμένο έργο ορίζεται ως συντονιστής μία υπηρεσία αρμόδια και ικανή να συντονίσει το συνολικό έργο. 

Δείτε στο ακόλουθο αρχείο πληροφορίες για τα ανωτέρω έργα.