Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 56 προτάσεις, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως του 47% σε σχέση με το 2017.

Τα συνοπτικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν με  Έλληνα φορέα ως συντονιστή ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

Θεματική προτεραιότητα

Αριθμός συνοπτικών υπομνημάτων

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων

32

Φύση / Βιοποικιλότητα

12

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

12

 

Τα παραπάνω συνοπτικά υπομνήματα έχουν υποβληθεί από 37 ελληνικούς φορείς:

Τα συνοπτικά υπομνήματα έχουν αιτηθεί συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 133,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 76,2 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά για τη θεματική προτεραιότητα Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων τα θέματα έργων αφορούν:

Στη θεματική προτεραιότητα Φύση/Βιοποικιλότητα υποβλήθηκαν 6 συνοπτικά υπομνήματα για Φύση και 6 συνοπτικά υπομνήματα για Βιοποικιλότητα. 

Στη θεματική προτεραιότητα Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση υποβλήθηκαν 7 συνοπτικά υπομνήματα που αφορούν στις δραστηριότητες στήριξης της αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας/μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική́ νομοθεσία και 5 συνοπτικά υπομνήματα για εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 7ου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης.