Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 2018

Το πρόγραμμα LIFE για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποστήριξης εκ μέρους των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών της χάραξης πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και για την προώθηση της γνώσης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και τα νέα πρότυπα για τη βιώσιμη κατανάλωση· να υποστηριχθεί η επικοινωνία, η διαχείριση και η διάδοση πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων και κατάρτισης· και να προωθήσουν και να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως προωθώντας την ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε 1 αρχείο word με τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε στο LIFE Concept Note. Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε συνδυαστικά από το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες (Application Guide).

Το αρχείο αυτό είναι ενδεικτικό – σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλεύεστε το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες. Επίσης είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το e-proposal για να μην έχετε προβλήματα κατά την υποβολή της πρότασης τον Ιούνιο.