Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 2018

Το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα Πόρων (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης για την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, κατάλληλη για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, καθώς και για την υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για μια Ευρώπη αποδοτική από άποψη πόρων · και για τη βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την εκτίμηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των παραγόντων, των πιέσεων και των αντιδράσεων που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε 1 αρχείo word με τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε στο LIFE Concept Note. Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε συνδυαστικά από το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες (Application Guide).
Το αρχείο αυτό είναι ενδεικτικό – σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλεύεστε το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες. Επίσης είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το e-proposal για να μην έχετε προβλήματα κατά την υποβολή της πρότασης τον Ιούνιο.