Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Φύση και Βιοποικιλότητα 2018

Το πρόγραμμα LIFE Φύση Βιοποικιλότητα (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και την ανάπτυξη, και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε 1 αρχείo word με τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε στο LIFE Concept Note. Τo αρχείο αυτό δημιουργήθηκε συνδυαστικά από το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες (Application Guide).

Το αρχείο αυτό είναι ενδεικτικό – σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλεύεστε το e-proposal και τον Οδηγό για Αιτούντες. Επίσης είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το e-proposal για να μην έχετε προβλήματα κατά την υποβολή της πρότασης τον Ιούνιο.