Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 2018

Το πρόγραμμα LIFE για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου⋅ που συμβάλλουν στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως με την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, που βελτιώνουν τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την εκτίμηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και που ενισχύουν την ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων στην πράξη· που διευκολύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· και που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της αλλαγής του κλίματος που είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση. Δείτε επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της ΓΔ για την αλλαγή του κλίματος.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.