Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 2018

Ο τομέας προτεραιότητας LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (Υποπρόγραμμα για τη Δράση για το Κλίμα) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποστήριξης από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης στον τομέα κλίματος και να προωθήσουν τη γνώση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη· που υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών στον τομέα του κλίματος και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις επιτυχείς λύσεις και πρακτικές για το κλίμα, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων και κατάρτισης· και που προωθούν και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης για το κλίμα, ιδίως προωθώντας την ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής. Δείτε επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της ΓΔ για την αλλαγή του κλίματος.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.