Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2018

Ο τομέας προτεραιότητας LIFE για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα) θα συγχρηματοδοτήσει έργα δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην υποστήριξη των προσπαθειών που οδηγούν στην αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή⋅ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως με την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, οικοσυστημικές προσεγγίσεις· που βελτιώνουν τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που εφαρμόζουν μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και ενισχύοντας την ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων στην πράξη⋅ που διευκολύνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα, κατά περίπτωση, σε προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα· και που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος που είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση. Δείτε επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της ΓΔ για την αλλαγή του κλίματος.

Πακέτο αίτησης

Επίσημη ιστοσελίδα

Ελληνικοί οδηγοί προετοιμασίας πρότασης καθώς και αξιολόγησης, διαθέσιμοι στην πλατφόρμα υποστήριξης του Greek LIFE Task Force, στο Υλικό Υποστήριξης.