Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων

Το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον) θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγήσεις δράσης για πιλοτικά σχέδια και έργα επίδειξης για την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, κατάλληλων για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, καθώς και για την υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για μια Ευρώπη αποδοτική από άποψη πόρων· για τη βελτίωση της γνωσιακής βάσης για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των παραγόντων, των πιέσεων και των αντιδράσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Πακέτο αίτησης Οδηγός Υποβολής και Αξιολόγησης Επίσημη ιστοσελίδα