Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Το πρόγραμμα LIFE για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα) θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγήσεις δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά σχέδια και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην υποστήριξη των προσπαθειών που οδηγούν στην αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως με την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· που βελτιώνουν τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που εφαρμόζουν μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και ενισχύοντας την ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων στην πράξη· που διευκολύνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στις ενδεχόμενες προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα· που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος που είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση. Βλ. επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για την κλιματική αλλαγή.

Πακέτο αίτησης Οδηγός Υποβολής και Αξιολόγησης Επίσημη ιστοσελίδα